Professors:

Jaana Bäck
Hannele Hakola
Pertti Hari (emeritus)
Kaarle Hämeri
Heljä-Sisko Helmisaari
Teemu Hölttä (associate professor)
Tareq Hussein
Heikki Järvinen
Veli-Matti Kerminen
Markku Kulmala
Gerrit de Leeuw
Matti Leppänen
Annikki Mäkelä
Roy Leon Mauldin III
Eero Nikinmaa
Tuukka Petäjä
Jouni Pulliainen
Marja-Liisa Riekkola
Janne Rinne
Hanna Vehkamäki
Timo Vesala
Yrjö Viisanen
Annele Virtanen
Douglas Worsnop
Sergej Zilitinkevich

Senior Scientists:

Pasi Aalto
Tatu Anttila
Ari Asmi
Iryna Bashmakova
Frank Berninger
Marja Bister
Michael Boy
David Brus
Mikael Ehn
Jussi Heikonen
Jussi Heinonsalo
Antti Hyvärinen
Jorma Joutsensaari
Leena Järvi
Marjut Kaukolehto
Harri Kokkola
Pasi Kolari
Radovan Krejci
Hanna Lappalainen
Antti Lauri
Tuomas Laurila
Heikki Lihavainen
Ivan Mammarella
Dmitri Moisseev
Ewan O'Connor
Anne Ojala
Mari Pihlatie
Albert Porcar-Castell
Jukka Pumpanen
Antti Pursula
Jouni Räisänen
Anni Reissell
Taina Ruuskanen
Ville Savolainen
Sanna Sorvari
Jura Tarus
Juha-Pekka Tuovinen
Per Öster
Aki Virkkula
Kari Hartonen
Taina Yli-Juuti

Technical and support personnel:

Veijo Hiltunen
Frans Korhonen
Heikki Laakso
Matti Loponen
Reijo Pilkottu
Toivo Pohja
Sirpa Rantanen
Erkki Siivola
Alla Borisova
Matti Jussila
Risto Karinkanta
Matti Leskinen
Magdalena Brus
Vesa Haataja
Teuvo Hietajärvi
Tarmo Kylli
Tapani Tuohimaa
Janne Levula
Pasi Miettinen

Former group members:

Aalto Tuula
Altimir, Nuria

Bogdan, Anatoli
Chung, Chul
Gagne, Stephanie
Grönholm, Tiia
Hamed, Amar
He, Qingyang
Hienola, Anca
Julin, Jan
Koskela Tapani
Laakso Lauri
Laitinen Totti
Lauros, Johanna
Launiainen, Samuli
Lingdong, Kong
Liao Li
McGrath, Matthew
Määttänen, Anni
Nordbo, Annika
Paramonov Mikhail
Perämäki, Martti
Rannik, Üllar
Riipinen, Ilona
Romakkaniemi Sami
Schobesberger Siegfried
Sogachev, Andrey
Sogacheva, Larissa
Sorjamaa, Riikka
Staroverova, Anna
Susiluoto, Sanna
Vaattovaara, Petri
Ylhäisi Jussi

Post Docs:

Juho Aalto
Hermanni Aaltonen

Alexey Adamov
Ali Nadir Arslan
Eija Asmi
Jonathan Atherton
Mika Aurela
John Backman
Anneke Batenburg
Cecile Bauduin-Menard
Tommi Bergman
Sigrid Dengel
Eimear Dunne
Ella-Maria Duplissy
Geoffroy Duporte
Celia Faiola
Alessandro Franchin
Sami Haapanala
Henna-Reetta Hannula
Jouni Heiskanen
Heidi Hellén
Marja Hemmilä
Henning Henschel
Erik Herrmann
Anne Hirsikko
Silja Häme
Tuija Jokinen
Heikki Junninen
Eija Juurola
Onni Järvinen
Maija Kajos
Tuomo Kalliokoski
Juha Kangasluoma
Ismael Kenneth
Helmi Keskinen
Thomas Kühn
Jae-Seok Kim
Anna Kontu
Joni Kujansuu
Liisa Kulmala
Nea Kuusinen
Katrianne Lehtipalo
Juha Lemmetyinen
Johannes Leppä
Leena Leppänen
Anna Lintunen
Hao Liqing
Annalea Lohila
Ville Loukonen
Risto Makkonen
Ulla Makkonen
Hanna Manninen
Tiina Markkanen
Outi Meinander
Joonas Merikanto
Tero Mielonen
Santtu Mikkonen
Ditte Mogensen
Bjarke Molgaard
Kimmo Neitola
Wei Nie
Tuomo Nieminen
Pauli Paasonen
Aki Pajunoja
Jevgeni Parshintsev
Antti-Ilari Partanen 
Johanna Patokoski
Olli Peltola
Arnaud Praplan
Nonne Prisle
Tomi Raatikainen
Maarit Raivonen
Miitta Rantakari
Terhi Rasilo
Kimmo Rautiainen
Matti Rissanen
Edith Rodriguez
Victoria Sinclair
Mikko Sipilä
Sampo Smolander
Larisa Sogacheva
Gerhardt Steiner
Tanja Suni
Anu-Maija Sundström
Risto Taipale
Tea Thum
Juha Tonttila
Niku Kivekäs
Ville Vakkari
Hao Wang
Daniela Wimmer
Timo H. Virtanen
Matthias Vogt
Henri Vuollekoski
Luxi Zhou

PhD Students:

Veijo Aaltonen
Irshad Ahmad
Luis Barreira
Mikko Äijälä
Pavel Alekseychik
Elham Baranizadeh
Nicolai Bork
Samara Carbone
Tommy Chan
Juval Cohen
Lubna Dada
Maria Dominguez-Carrasco
Vanessa Dos Santos-Juusela
Leila Grönlund
Jani Hakala
Irina Hannukainen
Juan Hong
Jaakko Ikonen
Antti Jaatinen
Johanna Joensuu
Kourosh Kabiri
Eetu Kari
Ville Kasurinen
Petri Keronen
Antti-Jussi Kieloaho
Joonas Koivisto
Tom Kokkonen
Jenni Kontkanen
Kokkatil Kopalkrishnan
Janne Korhonen
Kimmo Korhonen
Aki Kortelainen
Oona Kupiainen-Määttä
Anton Laakso
Merli Lahtinen
Susanna Lautaportti
Katri Leino
Jaana Leppälammi-Kujansuu
Aki Linden
Maiju Linkosalmi
Zhou Luxi
Zubair Maalick
Jussi Malila
Stephany Mazon
Heli Miettinen
Anna Nikandrova
Benat Olascoaga-Gracia
Tinja Olenius
Pirkka Ollinaho
Natalia Pimenoff
Zhou Putian
Pekka Rantala
Olle Räty
Anu Riikonen
Laura Riuttanen
Laura Rojas
Anton Rusanen
Kai Ruusuvuori
Miia Salminen
Giulia Saponaro
Nina Sarnela
Simon Schallhart
Pauliina Schiestl-Aalto
Teija Seitola
Jouni Susiluoto
Ksenia Tabakova
Narcisse Tsona Tchinda
Aki Tsuruta
Sofia Mei-Kuei Tu
Boris Ťupek
Riikka Väänänen
Ilona Välisuo
Olli Väisänen
Anni Vanhatalo
Mika Vestenius
Pasi Yli-Pirilä

     

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok