Skip to content

Ajankohtaista

12.10.2022 TURNEE-hankkeen ohjausryhmän kokous

15.12. 2021 Hiilestä kiinni hankkeiden nuorten tutkijoiden tapaaminen

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Marjaana Suorsa

16.11.2021 Naarasnevan havaintoaseman sivu avattu

Ajantasainen havaintotieto löytyy tämän kotisivuston välilehdeltä.

3.11.2021 Hiilestä kiinni T&I-hankkeiden sidosryhmä- ja vaikuttavuustilaisuus

Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maariankatu 9, Helsinki

26.10.2021 Soinin Naarasnevan havaintoaseman mittaustietoja nähtävillä:

Naarasneva EC – SMEAR Wikispace – University of Helsinki Confluence

25.-26.10.2021 Retki TURNEE-hankkeen maastomittauskohteille

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: kari.laasasenaho@seamk.fi, p. 040 6807631

30.9.2021 Ohjausryhmän kokous

20.9.2021 Tutkijaryhmän kokous

14.9.2021 Hanketiedote

Suometsien ennallistamisen ja suonpohjien metsittämisen ilmastovaikutukset

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ohjelman rahoittamassa TURNEE-hankkeessa selvitetään uusien mittauksien ja mallinnuksen avulla, kuinka paljon maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä voidaan pienentää reheviä turvemetsiä ennallistamalla, ja toisaalta kuinka paljon hiilinieluja voidaan kasvattaa metsittämällä käytöstä poistettuja suonpohjia.  

TURNEE on Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen (UHelsinki-INAR) ja metsätieteiden osaston (UHelsinki-Metsä), Ilmatieteen laitoksen Ilmastojärjestelmätutkimuksen (IL-Ilmasto), Oulun yliopiston Vesi-energia-ympäristötekniikan tutkimusyksikön (UOulu-Vesi) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun (SeAMK) yhteinen hanke.

Soinin Naarasnevalle pystytettiin kesän 2021 aikana metsityksen ilmastovaikutuksia mittaava havaintoasema. Naarasnevan asemalla mitataan jatkuvatoimisesti 1) metsitettävän alueen ja ilmakehän välisiä kasvihuonekaasutaseita, 2) puiden ja muun kasvillisuuden muodostamia orgaanisia höyryjä ja siitä seuraavaa pienhiukkasten muodostumista, 3) maanpinnan heijastavuutta eli albedoa ja 4) vesistöpäästöjä.

Toinen jatkuvatoiminen havaintoasema on rakenteilla Tammelaan. Siellä selvitetään rehevän suometsän ennallistamisen ilmastovaikutuksia mittaamalla sekä CO2- että CH4-taseita.

Lisäksi maaperän kasvihuonekaasupäästöjä mitataan lukuisilla koealoilla tätä tarkoitusta varten suunnitelluilla kammioilla. Kohteilta otetaan säännöllisesti myös maa- ja vesinäytteitä. Kammiomittauspaikoilta otetaan myös maanäytteitä sekä säännöllisesti vesinäytteitä. Kammiomittauksissa ja vesinäytekeräyksissä on 27 ennallistettua, 6 luonnontilaista ja 14 metsitettyä kohdetta. Samoilta näytealoilta otetaan myös maaperäprofiilinäytteet ja irtomaa-ainesnäytteet. Vesinäytteistä analysoidaan kasviravinteita ja liukoisen hiilen pitoisuuksia. Maaperänäytteistä määritetään muun muassa vedenpidätyskyky, huokoisuus, maatuneisuusaste sekä analysoidaan kasviravinteiden, hiilen ja typen sekä raskasmetallien pitoisuuksia.

Mallinnuksen keinoin arvioimme rehevien metsäojitettujen soiden ja suonpohjien toimenpidevaihtoehtojen ilmastovaikutukset sekä etsimme optimaaliset ratkaisut hiilensidonnan lisäämiseksi ja KHK-päästöjen vähentämiseksi koko Suomen mittakaavassa. Teemme tulevaisuusskenaariot kaikille Suomen maakunnille ja eri toimenpiteille, jotka valitaan soveltuvuusanalyysin perusteella. Kaikissa skenaarioissa tutkimme, kuinka paljon voidaan vähentää haitallisia ilmasto- ja vesistövaikutuksia.

Hankkeesta on laadittu muun muassa seuraavia artikkeleita:

Droonit suonpohjien jälkikäytön suunnittelussa. Bioenergia Nro 3, 11.8.2021 (Laasasenaho, Tiainen, Lauhanen, Siira, Lohila)

TURNEE-hanke mittaa suonpohjien metsityksen hiilensidontaa. Kesäsoinilainen 2021 (Laasasenaho, Lauhanen, Lohila).

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen mitta-asema Etelä-Pohjanmaalle. SeAMK kokoomajulkaisu 2021. (Laasasenaho, Lauhanen, Tiainen, Siira, Lohila, Haapanala, Kulmala)

The tour is on – Catching carbon. Institute for Atmospheric and Earth System Research – Uhel, INAR Newsletter Nr.78. 23.Apr.2021 (Lohila, Siira)

A new ICOS and ACTRIS compatible observation station on an afforestation site of a cutaway peatland (Naarasneva, Finland). 13rd ICOS Nordic Symposium 23–25 November 2021. (Siira, Aalto, Haapanala, Laasasenaho, Lampilahti, Lampimäki, Lauhanen, Marttila, Minkkinen, Ojanen, Petäjä, Kulmala, Lohila).

Lisätietoja:

UHelsinki-INAR: Annalea Lohila, Olli-Pekka Siira, Tuukka Petäjä, Markus Lampimäki, Janne Lampilahti, Markku Kulmala

UHelsinki-Metsä: Kari Minkkinen, Paavo Ojanen, Harri Vasander

SeAMK: Kari Laasasenaho, Risto Lauhanen

IL-Ilmasto: Tuula Aalto, Tiina Markkanen

UOulu-Vesi: Hannu Marttila, Lassi Päkkilä

Tiedotus:

Annalea Lohila, p. 050 3663242, annalea.lohila@helsinki.fi

Kari Laasasenaho, p. 040 6807631, kari.laasasenaho@seamk.fi

Risto Lauhanen, p. 040 8304150, risto.lauhanen@seamk.fi

Olli-Pekka Siira, p. 050 514 1651, olli-pekka.siira@helsinki.fi

24.8.-26.8.2021 Mittausaseman pystytys Soinin Naarasnevalle

Millaisia ilmastopäästöjä tulee vanhalta turvesuolta ja miten metsitys vaikuttaa niihin? Tätä tutkitaan nyt uudella mittausasemalla Etelä-Pohjanmaalla | Yle Uutiset | yle.fi

17.6.2021 Hiilestä kiinni -hankkeiden käynnistystilaisuus, Catch the Carbon Kickoff

Maa- ja metsätalousministeriö.

14.6.2021 Kansainvälinen soiden ennallistamisen seminaari

Peatland Ecosystem Restoration

Organizers: International Peatland Society (IPS), and the Institute for Atmospheric and Earth System Research (INAR) University of Helsinki

https://www.worldenvironmentday.global/

Peatland Restoration 2021

3.6. 2021 Uutinen YLE-Areenassa

Torstaina klo 10.30 | Audio Areena (yle.fi)

1.6.2021 Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen mitta-asema Soiniin

Lehdistötiedote

Soinin Naarasnevalle kohoaa kesäkuussa Helsingin yliopiston mitta-asema. Mitta-aseman tarkoitus on mitata vähintään seuraavien 10 vuoden ajan suonpohjan metsityksen kokonaisilmastovaikutuksia osana Suomen hiilineutraaliustavoitetta v. 2035. Maa- ja metsätalousministeriön Nappaa hiilestä kiinni -rahoitusohjelman TURNEE-hankkeessa aloitetaan mitta-aseman rakentaminen Naarasnevan turvetuotannosta vapautuneelle suonpohjalle. TURNEE on Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen (INAR) ja metsätieteiden osaston sekä Ilmatieteen laitoksen, Oulun yliopiston ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke.

Mitta-asema perustetaan Soiniin, koska alue on sopiva tutkimuksen tekoa varten: Alue on vapautunut juuri Vapon hallinnasta ja vesitalous on metsitykselle sopiva. Alueen koko ja sijainti on logistisesti hyvä. Lisäksi sähköliittymä oli tarjolla riittävän edullisesti. Paikka on luonnonmaantieteellisesti edustava, sillä ilmasto-oloissa on piirteitä juuri niistä alueista, joilla turvetuotantoa on eniten. Mitta-asema perustetaan yksityisen maanomistajan alueelle ja hänen kanssaan on solmittu 10 vuoden vuokrasopimus alueen tutkimuskäytöstä. Mittaus ei vaikuta alueen muiden maanomistajien maankäyttöön.

Paikalle asennetaan meteorologisia laitteita, käytännössä teräsrakenteisia laitekaappeja enintään 10 m2 sekä kaksi enintään 5 m korkeaa mittausmastoa. Asemalla mitataan jatkuvatoimisesti 1) metsitetyn alueen ja ilmakehän välistä kasvihuonekaasujen vaihtoa ja hiilitaseita, 2) puiden ja muun kasvillisuuden muodostamia orgaanisia höyryjä ja siitä seuraavaa pienhiukkasten muodostumista, 3) pinnan albedoa eli heijastavuutta ja 4) vesistöpäästöjä. Laitteet mittaavat ensimmäisen vuoden aikana paljaan suonpohjan ilmastovaikutuksia ja metsitys tehdään vasta vuoden 2022 aikana.

Tällä hetkellä suonpohjista arviolta n. 75 % metsitetään, mutta tilanne voi muuttua turpeen käytön vähetessä nopeasti. Toisaalta jälkikäytön ilmastovaikutuksia on tutkittu vain vähän, mikä oli yksi syy hankkeen rahoitukselle. Maankäytön ilmastoviisailla ratkaisuilla on suuri potentiaali sitoa hiiltä, sillä turvemaiden oikeanlaisilla käsittelytavoilla voidaan saada aikaan merkittäviä hiilinieluja.

Kyseessä on mitä luultavimmin ensimmäinen kovarianssi -menetelmällä (EC) kasvihuonekaasutaseita mittaava asema metsitettävällä suonpohjalla, mutta aivan varmasti maailman ensimmäinen sellainen, joka mittaa lisäksi myös aerosolihiukkasten ilmastovaikutuksia.

Soilla on mitattu ilmastovaikutuksia 90-luvun lopusta lähtien ja Lapissa sijaitsevalta Ilmatieteen laitoksen Kaamasen mitta-asemalta kerätty EC-aikasarja hiilidioksidin taseista lienee soiden osalta maailman pisin. Kansainvälisessä vertailussa Kanadan Mer Bleue tulee hyvänä kakkosena. Suomessa ja maailmalla on nykyään lukuisia luonnontilaisella tai ojitetulla suolla sijaitsevia EC-asemia, mutta metsitettävälle suonpohjalle nyt perustettava asema on tiedon mukaan maailman ensimmäinen kokonaisilmastovaikutuksia mittaava asema. Nyt mitataan jopa sitä, miten auringon säteilyn takaisinheijastuma maanpinnasta vaikuttaa ilmastoon metsityksen yhteydessä.

Lisätietoja:

Annalea Lohila p. 050 3663242, annalea.lohila@helsinki.fi

Kari Laasasenaho, p. 040 6807631 kari.laasasenaho@seamk.fi

Risto Lauhanen, p. 040 8304150 risto.lauhanen@seamk.fi

Markku Kulmala, markku.kulmala@helsinki.fi

19.2.2021 Turnee-hankkeen rahoitus varmistuu

Hiilestä kiinni – tutkimus- ja innovaatio-ohjelma 2021-2023, Maa- ja metsätalousministeriö

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma – Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)